ฟรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560 
ตั้งแต่  1 มีนาคม - 30 พฤษภาคม  และ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  17 พฤษภาคม 2560 นี้