ฟรี

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์
 
         “เก่งปฏิบัติ รับผิดชอบ นอบน้อม ไม่เกี่ยงงาน”


          หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความสามารถในด้านการปฏิบัติงานอาชีพได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องาน มีจรรยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน และไม่เลือกงานปฏิบัติ
 
อัตลักษณ์

        "วิทยาลัยเฉพาะทาง ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว"


          หมายถึง วิทยาลัยฯ มุ่งสร้างผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  เป็นคนดี  มีความชำนาญงานและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  โดยเน้นฝึกทักษะด้านการเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรการสอนและแนวทางการพัฒนาประเทศต่อไป