ฟรี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

         

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

        เป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน  ระหว่างวงกลมทั้งสองเป็นชื่อของวิทยาลัย  ในวงกลมวงในเป็นรูป  ธงชาติไทยปลิวไสว  และมีลูกทรงกลมสองลูกโคจรรอบธงชาตินั้น    หมายถึง   นักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย เป็นคนไทยที่เคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   เป็นผู้มีปัญญาปรับเปลี่ยนตนเองเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  มีความอดทน  ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก  เช่น ธงชาติที่ปลิวไสว แม้ลมจะพัดแรงเพียงใด  ธงผืนนั้นก็ยังคงปลิวไสวได้อย่างสวยงาม   ทรงกลมทั้งสองที่โคจรล้อมรอบนั้นเปรียบเสมือน  สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวนักศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ดีงามและชั่วร้าย  ดังนั้น  จึงเป็นการเตือนสตินักเรียนให้ใช้ความรู้  คิดอย่างมีเหตุและผลในการเลือกรับสิ่งต่างๆ เข้าสู่ตัวเอง

สีประจำวิทยาลัยฯ  สีฟ้าและ สีชมพู
                   สีฟ้า     หมายถึง          ความพยายาม และความเชื่อมั่นในตัวเอง แฝงด้วยความดี
                   สีชมพู   หมายถึง           ความกล้าหาญ ซึ่งแฝงด้วยความยุติธรรม
                   สีฟ้า/ชมพู หมายถึง        นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย เป็นคนที่มีความพยายาม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าหาญ มั่นคง  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีจิตใจอ่อนโยน นุ่มนวล มีความร่าเริงแจ่มใส  มีความยุติธรรม และคุณธรรมประจำใจ
...