ฟรี

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

      “คุณธรรม  นำความรู้   สู่ปัญญา”
ความหมาย   การจะทำอะไร ต้องยึดหลักคุณธรรมก่อน   จึงจะเหมาะที่จะศึกษาหาความรู้  และเมื่อมีความรู้ยิ่งมาก  ก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญญา หรือความฉลาดมากขึ้นเท่านั้น  นั่นจึงจะเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองที่ดี  และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชาติต่อไป

วิสัยทัศน์    
        วิทยาลัยฯจะผลิตนักศึกษา ให้เป็นผู้มีบุคลิกแห่งการเรียนรู้ มีความมั่นใจในตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ  นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้ โดยอาศัยบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจและความอบอุ่น เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้

พันธกิจ
  1. ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพื้นฐานของความรัก ความเมตตา ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตว์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
  4. จัดหา เครื่องมือ และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง และเข้าร่วมการประชุมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนให้ขวัญ และกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ
  6. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม
  7. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ เพื่อให้การดำเนินการของวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  8. จัดทำเอกสารเพื่อสื่อสาร และรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการของวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง