ฟรี

ประวัติโรงเรียน

...ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย
ที่ตั้ง  เลขที่ 50  หมู่ 5  ถนน นาคำ-นาเวง  ต.ธาตุนาเวง  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970149   โทรสาร  042-970149
Website  www.Thaitec.ac.th
E - mail  Thaitec@hotmail.com
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
              1. วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  ประมาณ 8 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  สภาพสังคมชุมชนรอบข้างวิทยาลัย ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และรับราชการ เป็นต้น
              2.  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ส่วนใหญ่ประชากรมีฐานะปานกลาง (รายได้เฉลี่ยประชากรส่วนใหญ่ ไม่เกิน  200,000 บาทต่อปี)  ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาทำสวน  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
3.  ข้อมูลของผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่นิยมให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บ้าน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยึดอาชีพหลักคือเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาและทำสวนผักผลไม้ รายได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
ประวัติย่อวิทยาลัย
          วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ตั้งเลขที่ 50 หมู่ 5 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร  บนที่ดินจำนวน 3 ไร่ โดยมี ดร.ทิวา แจ้งสุข เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
เปิดทำการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว   โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เน้นการฝึกผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อปฏิบัติงานจริง จัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและระบบทวิภาคีโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย