ฟรี

การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์

วิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ณ สถานที่ต่างๆ