ฟรี

การท่องเที่ยวเชิงเทศกาล

วิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวเชิงเทศกาลต่างๆ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยว