ฟรี

การท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน

วิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน ณ สถานที่ต่างๆ