ฟรี

ศึกษาดูงานการโรงแรม

วิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงแรม ที่โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช